FEINETES / TAREAS 10-06-20

 

NiNS i NiNES!!

HOY es el cumpleaños de NORMA y AMALiA, dos compañeras de las clases A y B,  y como no podemos celebrarlo con ellas les desearemos felicidades con este vídeo.

AVUI és l’aniversari  de NORMA i AMALiA, dues  companyes de les classes A i B,  i com no podem celebrar-lo amb elles lis desitjarem felicitats amb aquest vídeo.

FELiCiDADES i MOLTS D’ANYS,   NORMA!!

FELiCiDADES i MOLTS D’ANYS,   AMALiA!!

 

EL CUENTO DE LAS ABEJAS Y EL OSO / EL CONTE DE LES ABELLES I L’ÓS

Seguimos en Primavera y los campos están llenos de flores y de insectos. Uno de ellos, la abeja que revolotea siempre alrededor de las flores buscando su tesoro, el néctar con el que luego podrán hacer la miel.

Seguim a la Primavera i els camps s’han omplit de flors i d’insectes. Un d’ells, l’abella que voleteja sempre al voltant de les flors cercant el seu  tresor, el nèctar amb el que després podran fer mel.

HOY tienes que ver un cuento en el que los protagonistas son las abejas y un oso al que le gustaba mucho la miel.

AVUI has de veure un conte en el que els protagonistes són les abelles i un ós a n’el que li agradava molt la mel.

Tienes que dibujar en un folio a los protagonistas del cuento y escribir su nombre.

Has de dibuixar a un full als protagonistes del conte i escriure el seu nom.

 

JUEGO DE ADIVINAR   / JOC D’ENDEVINAR 

En este juego tienes 4 objetos y tienes que escuchar con atención la pregunta que te hacen para poder contestar y adivinar de que objeto se trata.

En aquest joc tens 4 objectes i has d’escoltar molt atent a la pregunta que et fan per a poder contestar i endevinar de quin objecte es tracta.

¿Cuántos objetos has adivinado?  ¿Cuántos has fallado?  ¿Qué objeto ha sido el más difícil de adivinar?

Quants d’objectes has endevinat ? Quants has fallat?  Quin objecte ha estat el més difícil d’endevinar?

 

PLÁSTICA  /  PLÀSTICA

Vamos a recordar los colores y para ello nada mejor que hacerlo con una canción.

Anem a recordar els colors i per això, res millor que fer-ho amb una cançó.

HOY tienes que dibujar un arcoiris pero con un poco de magia.

AVUI has de dibuixar un arc de Sant Martí però amb un poc de màgia.

Necesitas un rectágulo de papel de cocina, rotuladores (si no tienes los 6 colores de la foto de abajo, usas los que tengas) y 2 recipientes con agua. 

Necessites un rectangle de paper de cuina, retoladors ( si no tens els 6 colors de la foto d’a baix, empra els que tenguis) i 2 recipients amb aigua.

Mira atentamente en la FOTO de abajo como tienes que pintar los colores al extremo del papel (a la derecha y a la izquierda pero sin que se toquen los de un lado y los del otro y luego introduce los extremos pintados en los recipientes de agua. Déjalos unos minutos y mira lo que ocurre……..SORPRESAAAAA!!!!

Mira atentament en la FOTO d’a baix com tens que pintar els colors a l’extrem del paper (a la dreta i a l’esquerra però sense que es toquin els d’un costat i els de l’altre i després introdueix els extrems pintats en els recipients d’aigua. Deixa’ls uns minuts i mira el que passa………SORPRESAAAAA!!!!

En el vídeo de abajo verás otra manera de hacerlo, dándole forma redonda. Elige el que más te guste.

En el vídeo d’a baix veuràs una altre manera de fer-ho. Elegeix el que més t’agradi.

¿Qué ha pasado con los colores?    ¿Cómo crees que ha ocurrido?   ¿Qué ha hecho el agua?

Què ha passat amb els colors?    Com creus que ha ocorregut?   Què ha fet l’aigua?

 

ADÉU DE SARA i ROSA

 

2 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>