Proyecte Educatiu de Centre

Per poder renovar el Projecte Educatiu de Centre (PEC) cal tenir una comprensió profunda de la situació, de les necessitats de transformació i dels processos que ens poden conduir a una nova situació desitjada. És a dir, primer cal conèixer la realitat (on som) i les experiències prèvies (d’on venim) el que ens porta a conèixer en quin moment es troba el nostre centre.

Tota renovació implica canvis efectius en diferents àmbits de centre educatiu: afecta el currículum, les metodologies i els sistemes d’avaluació, transforma els rols dels alumnes i de professorat, modifica l’estructura organitzativa de centre i també els entorns d’aprenentatge, és a dir els espais i equipaments de el centre educatiu.

Tot procés de canvi contempla unes fases més o menys seqüenciades. És per això que contemplem diverses fases per a la transformació:

1r any

Reflexió conjunta i oportunitat de transformació de centre

Crear la necessitat de transformació i comprometre a tota la comunitat

2n any Visió de la comunitat educativa i capacitació de centre
Reimaginar el centre
3r any Transformació institucional i sostenibilitat de centre
Implementar per escalar i consolidar una cultura de millora
4t any Finalització de la intervenció, consolidació i sostenibilitat
Avaluació final, consolidació i transferència

 

 

 

 

 

Fase 4: Finalització de la intervenció, consolidació i sostenibilitat del centre  

 

Celebrar i afermar 

Com a centre que aprèn, ha de formar part dins de la cultura d’aquest la capacitat de  celebrar els èxits que anem generant, per tal de fer visible l’evolució i el progrés del  procés de canvi. Una manera de celebrar és compartir aquests èxits amb la comunitat  educativa i amb altres centres immersos en un procés de transformació. És  especialment rellevant reconèixer i reforçar positivament aquelles persones que s’han  esforçat a portar a terme canvis. 

El procés de transformació educativa no és un grau a assolir o un segell de qualitat,  sinó una fita que suposa un treball al llarg del temps. Per aquest motiu, és essencial  la sostenibilitat dels canvis introduïts per anar avançant cap a la visió que ens hem  proposat.  

Per aconseguir mantenir aquest camí i assegurar que el centre anirà avançant, caldria  tenir en compte diferents aspectes: 

  • Consolidar la cultura de canvi, el que significa afavorir i recolzar els nous  comportaments i les noves formes de pensar. 
  • Reforçar i estendre les noves formes d’actuació i organització. 
  • Identificar les bones pràctiques i els nous coneixements, que seran la base per  formular a nova PGA.
  • Compartir aquests aprenentatges amb tota la comunitat educativa.
  • Fer protagonistes del canvi aquells membres de la comunitat educativa que al  començament eren escèptics respecte al procés de canvi i que  progressivament han anat disminuint els seus dubtes i reticències.